×

Tenders


२३ - नोव्हेंबर - २०२०

कार्यालयीन कामकाजाकरीता आवश्यक स्टेशनरी साहित्य खरेदी करणेकामी वार्षिक करारकरणेबाबत

२०२० - ११ - २६

PDF view

०६ - नोव्हेंबर - २०२०

फोटोकॉपीअर / झेरोक्स मशीन / मल्टीफंकशनल मशीन ( हेव्ही डूटी ) चे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत...

२०२० - ११ - १०

PDF view

०४ - जून - २०२०

संगणक व प्रिंटर्सचे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कराराबाबत

२०२० - ०६ - ०८

PDF view

१७ - एप्रिल - २०२०

संगणक व प्रिंटर्सचे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कराराबाबत

PDF view

०९ - डिसेंबर - २०१९

ल्युमिनस कंपनीचा ३.५ केव्हीए इन्व्हर्टरचे दरपत्रक मिळणेबाबत

२०१९ - १२ - ११

PDF view

०४ - डिसेंबर - २०१९

आवश्यक स्टेशनरी साहित्यांचे दरपत्रक मिळणेबाबत

PDF view

१८ - ऑक्टोबर - २०१९

फोटोकॉपीअर / झेरॉक्स मशीन /मल्टीफंक्शनल मशीन (व्हेवी ड्युटी ) चे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे काराराबाबत

२०१९ - १० - २२

PDF view

०८ - ऑगस्ट - २०१९

दर्पण पुस्तकांचे छपाईसाठीचे दरपत्रके सादर करणे बाबत

२०१९ - ०८ - १०

PDF view

३० - मे - २०१९

Unclaimed vehicle List

PDF view

१७ - एप्रिल - २०१९

बिल्ट कंपनीचे इमेज कॉपीअर ए-४ झेरॉक्स / प्रिंटर पेपर रीम ( ७० जीएसएम ) खरेदी बाबत

२०१९ - ०४ - २२

PDF view

०९ - एप्रिल - २०१९

संगणक व प्रिंटर चे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कराराबाबत

२०१९ - ०४ - १६

PDF view