×

Citizen Wall


 • कोविड 19 साखळी खंडित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन आदेश 13 एप्रिल 2021
 • Information regarding Indian citizenship for Pakistan Bangladesh and Afghanistan
 • डी एस के ठेवीदार यांची ठेवीची परतफेड मिळण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना फॉर्म
 • बिनधनी वाहनांची माहिती मिळणेबाबत - कोथरूड वाहतुक विभाग
 • बिनधनी जप्त वाहनांची यादी - चतु:शृंगी पोलीस स्टेशन
 • आत्महत्या प्रकरण अहवाल - एसएनडीटी
 • बिनधनी जप्त वाहनांची यादी - चतु:शृंगी पोलीस स्टेशन
 • Feel the Beat ( फिल द बीट )
 • रंग माझा खाकी
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०१.०७.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२९.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२७.०६.२०२०
 • Feel The Beat
 • लोक भावनांचे सर्वेक्षण - पुणे पोलीस
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२५.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२३.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२२.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१९.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१५.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१२.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१०.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०८.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०६.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०३.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०१.०६.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२९.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२८.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२७.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२६.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२५.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२३.०५.२०२०
 • पुणे आयुक्तालयातील प्रतिबंधित क्षेत्र
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२१.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२०.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१९.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१८.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१७.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१६.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१५.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१४.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१३.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१२.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.११.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१०.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०९.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०८.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०७.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०६.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०५.०५.२०२०
 • सी.आर.पी.सी. सन १९७३ कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे मनाई आदेशाचा कालावधी अंशतः बदलांसह वाढविणेबाबत.
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०४.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.०२.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१.०५.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२९.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२८.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२७.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२५.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२४.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२३.०४.२०२०
 • गुन्ह्यातील जप्त वाहनांची यादी - विमानतळ पोलीस स्टेशन
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२२.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२१.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.२०.०४.२०२०
 • COVID.19 - An Important Appeal to Citizens of Pune City
 • COVID.19 - पुण्याच्या नागरिकांना महत्वाचे आवाहन
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१९.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१८.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१७.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१६.०४.२०२०
 • संगणक व प्रिंटर्सचे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती कराराबाबत
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१५.०४.२०२०
 • दि.०३/०५/२०२० चे २४.०० वा पर्यंत सदर क्षेत्रात संचारबंदी आदेश लागू करणेबाबत
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१४.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१३.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१२.०४.२०२०
 • व्हाट्सअप मार्गदर्शिका - सायबर पोलीस स्टेशन
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.११.०४.२०२०
 • पुणे पोलिसांविषयी समाजमाध्यमांद्वारे पुणेकरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया दि.१०.०४.२०२०
 • नागरिकांनी मास्कचा वापर अनिवार्य करणेबाबत
 • दि.०७/०४/२०२० चे १९.०० वा. ते दि.२४/०४/२०२० चे २४.०० वा चे दरम्यान संचारास मनाई आदेश
 • सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळे बंद ठेवणेबाबतच्या आदेशाचा कालावधी वाढविणेबाबतचा आदेश
 • महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश
 • गुन्ह्यातील जप्त वाहनांची यादी - विमानतळ पोलीस स्टेशन
 • बिनधनी जप्त वाहनांची यादी - शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन
 • दि.२३.०३.२०२० चे १८.०० ते दि.३१.०३.२०२० चे २४.०० वा. च्या मनाई आदेशाचा कालावधी वाढविणेबाबतचा आदेश
 • दि.२३.०३.२०२० चे १८.०० ते दि.३१.०३.२०२० चे २४.०० वा चे दरम्यान वाहन वापरण्यास व वाहतूकीस मनाई आदेश
 • फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जमावबंदी आदेश
 • गुन्ह्यांमधील जप्त वाहनांची यादी - खडक पोलीस स्टेशन
 • गुन्ह्यांमधील जप्त वाहनांची यादी - भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन
 • दि. २० मार्च २०२० पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप- ५००) वाहनचालकांची यादी
 • दि. १८ मार्च २०२० पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप- ५००) वाहनचालकांची यादी
 • दि. १४ मार्च २०२० पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप- ५००) वाहनचालकांची यादी
 • बिनधनी जप्त वाहनांची यादी - वानवडी पोलीस स्टेशन
 • गुन्ह्यात जप्त असलेल्या वाहनांची यादी - हडपसर पोलीस स्टेशन
 • दि. १३ मार्च २०२० पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप- ५००) वाहनचालकांची यादी
 • ठेवीची परतफेड मिळण्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना फॉर्म ( डी एस के ठेवीदार )
 • पोलीस कल्याण निधी अंतर्गत टेनिस कोर्ट भाडेतत्वावर देणेबाबत.
 • सेवा अहवाल
 • दि. 24 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप-100) वाहनचालकांची यादी
 • दि. 22 फेब्रुवारी २०२० पर्यंत वाहतुक नियमभंग केलेल्या (टॉप-100) वाहनचालकांची यादी