You are here Appreciation & Achievement -> RECOVERY OF STOLEN PROPERTY

RECOVERY OF STOLEN PROPERTY


Date of Achievement: 
30.12.2015
Photograph: 

महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने चोरनार्या चोरास दत्तवाडी पोलिसांनी व नागरिकांनी पाटलाग करून पकडले.
दि.३०/१२/२०१५ रोजी दत्तवाडी पोलीस ठाणे कडील पोलीस कर्मचारी मजीब महंमद शेख हे दत्तवाडी पोलीस ठाणे येथून ड्यूटी संपवून घरी जात असताना पुणे सातारा रोड वरील भापकर पेट्रोल पंपसमोर आले असता बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या दोन महिला चोर चोर अशा ओरडल्याने दोन इसम पांढरे रंगाचे अक्तीवा गाडीवारुन वेगाने जात असताना दिसल्याने पो.शि. शेख यांनी पांढरे रंगाचे अक्तीवा गाडीचा पाठलाग करून पुणे सातारा रोडवरील पंचमी हॉटेल समोर इसम नामे विष्णू नथु मुजुमले वय ५३ वर्ष, रा. कोंधनपूर यांचे मदतीने एका इसमास अक्तीवा गादिसह ताब्यात घेऊन त्यास त्याचा नाव प.त्त
विचारला असता त्याने त्याचे नाव - सुरेश बळीराम दयाळू वय २४ वर्ष, रा. अप्पर इन्दिरनगर श्रेयल नगर चाल नं.७ खोली नं.२ बीबवेवाडी पुणे असे असल्याचे सांगितले त्यांचे कडे अधिक चौकशी करता त्याने व त्याचा पळून गेलेला साथीदार नामे संतोष जाधव यांनी काही वेळपूर्वी पुणे सातारा रोड वरील भापकर पेट्रोल पंपसमोर आले असता बस्स्टॉपवर उभ्या असलेल्या दोन महिला यांचे गळ्यातील सोन्याचे दागिन्यांची जबरदस्तीने हिसका मारुन चोरी केलेली आहे. सदर गुन्हा दत्तवाडी पोलीस, ठाणे यते गु.रं.नं. ३१८/२०१५ भा.द.वि. कलम ३९२, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. वरील आरोपीत यांचेकडून महिलांचे गळ्यातील चोरलेले सोन्याचे दागिने व अक्तिव्हा गाडी जप्त केली असून तो रेकॉर्ड वरील गुन्हेगार असून त्याचेवर पुणे शहरात एकूण १२ गुन्हे दाखल आहेत.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103